loading

Bài trích

T.T.A

Liên doanh thép Tây Đô: thu nhập bình quân 1,44 triệu đồng/người/tháng // Sài Gòn Giải Phóng. - 25/11/1998. - Tr.2.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

10.1998 sản xuất gần 29.000 tấn thép, tiêu thụ nhanh, đạt lợi nhuận 914 triệu đồng năm 1998

Top