loading

Sách, tuyển tập

Get backed : craft your story, build the perfect pitch deck, launch the venture of your dreams

Tác giả : Evan Baehr, Evan Loomis

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Boston, Mass.

Mô tả vật lý : xii, 237 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 20 x 25 cm

ISBN : 9781633690721

Số phân loại : 658.15224

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp mới -- Quản lý. 2. Doanh nghiệp mới -- Tài chính.

Top